Werken met de Transactionele-Analyse in zorginstellingen.

Wilt u als zorginstelling kennismaken met het werkkader van de Transactionele-Analyse?

TA is een hele boeiende bril om door te kijken, naar jezelf en naar anderen. Je verdiept je eigen persoonlijke ontwikkeling en ontdekt waarom we dingen doen zoals we ze doen. TA is waardevol voor iedereen die met mensen werkt, in welk beroep dan ook. Deze training verschaft een samenhangend inzicht in de eigen dynamiek, die van de omgeving en van de wisselwerking daartussen. Ik reik samenhangende strategieën aan voor de ontwikkeling van uw zorginstelling. Daarnaast kunnen medewerkers beter met elkaar communiceren en ook met zorgvragers en diens familie omdat het gedrag van de ander beter wordt begrepen doordat je leert te kijken door de bril van de TA wat een positieve verandering in denken èn doen teweeg brengt.

In de zorg heb je voortdurend contact: een hand vasthouden, een gesprek of samen actief zijn. Daarnaast vraagt de zorg om heldere afspraken en overleg, met cliënten en hun netwerk, collega’s en teamleider. Goed communiceren is daarom essentieel. Communicatie is de smeerolie voor een goede zorgverlening.

Transactionele-Analyse geeft inzicht in gedrag en communicatie.

Hoe verander je die moeizame communicatie met bijvoorbeeld je collega of je leidinggevende? Hoe komt het dat je steeds weer opnieuw belandt in dezelfde soort situaties? In contact met anderen komen we onszelf tegen, of je wilt of niet. Dit zie je terug in verbaal en non-verbaal gedrag zonder besef van de dieperliggende oorzaak. De cursus Transactionele-Analyse geeft op al deze vragen antwoord.

De Transactionele-Analyse is een unieke en eenvoudige theorie over wat er tussen mensen en over wat er binnen mensen gebeurt. Wat drijft jou en andere mensen om bepaalde dingen te doen en wat zegt dat gedrag over wat er bij jou en die mensen van binnen gebeurt. Transactionele-Analyse is een prachtige methodiek in zorginstellingen wanneer de samenwerking niet prettig is en/of wanneer er communicatieproblemen zijn. Het geeft inzicht en (h)erkenning in je eigen gedragspatronen (en die van de ander) die (onbewust) steeds in stand worden gehouden.

De Transactionele-Analyse geeft inzicht en vaardigheden ten aanzien van je eigen functioneren in de communicatie met anderen en het effect daarvan. Het bevordert je vermogen te kiezen voor andere opties. Afhankelijkheid maakt plaats voor eigen autonomie in voelen, denken en handelen. De Transactionele-Analyse gaat uit van het ‘goede’ van het individu, ook bij storend gedrag. Uitgangspunt is dat het getoonde gedrag (van jezelf en anderen) ooit is aangeleerd om iets te bereiken. De Transactionele-Analyse geeft tools om dit gedrag om te buigen naar effectief gedrag. Het vergroot het persoonlijk leiderschap en biedt een mooie aanvulling voor werk en privé.

De benadering van de TA is er op gericht om individuen en groepen te laten ontwikkelen vanuit bewuste en expliciet gemaakte keuzes. Daarmee is TA een contractgerichte benadering. Deze werkwijze versterkt het bewustzijn van autonomie bij het individu, de groep en de organisatie. TA is er als benadering op gericht mensen te helpen zelfstandig te worden, helder te leren denken en effectiever problemen te leren oplossen.

Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. TA is een effectief instrument voor organisatieontwikkeling, coaching (op de werkvloer), persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat dat autonomie, openheid en warmte tussen mensen bevordert. Dit leidt tot vitale en flexibele mensen en organisaties.

We communiceren wat af op een dag. Toch zijn we daarin niet zo goed als we soms denken. Want er ontstaan talloze misverstanden en conflicten omdat we de ander verkeerd benaderen, verkeerd begrijpen of alleen maar luisteren naar jezelf. Dit kunnen we voorkomen door beter na te denken over het communicatieproces. De Transactionele-Analyse is daar een prachtig hulpmiddel voor. Je zelfbewustzijn en zelfinzicht zal daardoor vergroten. De Transactionele-Analyse laat je zien hoe je je persoonlijkheid hebt gevormd en waarom je doet wat je doet. Transactionele-Analyse geeft jou inzicht welke gedragspatronen je innerlijk blijft herhalen en maakt ook duidelijk welke patronen in je communicatie spelen.

Deze stimulerende training is bestemd voor management, leidinggevenden, praktijkopleiders, werkbegeleiders en zorgmedewerkers die kennis willen maken met het werkkader van Transactionele-Analyse om dit toe te passen in hun werk. Deze training is leerzaam, nieuw, leuk, spannend en dynamisch en verricht wonderen in uw zorginstelling.

Deze training is ook mogelijk voor andere disciplines in de zorg.

Wat leer je in de training Transactionele-Analyse?
Wat moet een ander doen om jou over de rooie te krijgen? Met deze vraag start de training.

Deze training geeft je het inzicht in gedrag en gedragspatronen, in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect daarvan op anderen. Je leert je de TA-technieken toe te passen in de communicatie met zorgvragers en diens familie, met je collega´s en andere diciplones in de zorg. En… je leert hoe je deze kunt veranderen. Je leert hoe je met lastige situaties kunt omgaan en hoe je deze kunt doorbreken. ”Hoe komt het dat je steeds weer doet wat je doet”? Met andere woorden: hoe het komt dat je steeds opnieuw belandt in een bepaald gedrag aan de hand van de basisconcepten van de Transactionele-Analyse.

De Transactionele-Analyse is tevens een krachtige methodiek om pestgedrag, mobbing of ander ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen en voor familie/mantelzorgers van zorgvragers.

Kenmerken van deze training zijn:
 • De communicatielijnen worden duidelijker waardoor knelpunten inzichtelijk worden zowel tussen medewerkers als zorgvragers en diens familie
 • De productiviteit van een team wordt groter en steviger
 • Processen worden beter op elkaar afgestemd
 • De samenwerking van een team wordt fijner
 • Een preventief vangnet voor medewerkers
Welke voordelen heeft dit voor uw zorginstelling:
 • Kosten besparing
 • Klantvriendelijker
 • Draagkracht
 • Gezondheid
 • Flexibiliteit
Met behulp van de Transactionele-Analyse kunt u antwoorden vinden op vragen als:
 • Hoe kan ik weer nieuwe stappen maken in het verder ontwikkelen van leidinggeven aan mezelf en anderen?
 • Hoe kan ik de samenwerking met anderen of tussen anderen verbeteren?
 • Hoe is disfunctioneel gedrag te herkennen en te veranderen?
 • Hoe bevorder ik welzijn, professionaliteit en productiviteit?
 • Hoe komt het dat ik steeds in dezelfde situaties beland?
 • Hoe kan ik de groei van mezelf en anderen stimuleren?
 • Hoe zit een mens mentaal in elkaar?

Het aantrekkelijke van werken met het begrippenkader van Transactionele-Analyse is dat in korte tijd een theoretisch concept helder kan worden uitgelegd en toegepast op de eigen situatie, bij zorgvragers en diens familie, collega’s en leerlingen in de zorgsector. De Transactionele-Analyse biedt samenhangende strategieën om ontwikkelingen in de zorgsector tot stand te brengen.

In deze training gaan we aan het werk met een aantal praktische concepten uit de Transactionele-Analyse. Het startpunt zijn de praktijkcasussen van de deelnemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele transacties die in de groep plaatsvinden. Vanuit die vragen gaan we theorie aanbieden en toepassen. Wie weet wordt de Transactionele-Analyse wel een begrippenkader voor uw zorginstelling waarmee management, leidinggevenden, praktijkopleiders, werkbegeleiders en zorgmedewerkers hun attituden en gedrag verder kunnen ontwikkelen.

Wie leiding kan geven aan zichzelf, kan ook aan anderen leiding geven. Wil je jouw leidinggevende vaardigheden verder ontwikkelen? Autonomer en creatiever functioneren? Meer grip krijgen op wat in de organisatie onder de oppervlakte speelt? En wil je je persoonlijke effectiviteit vergroten? leer dan de TA begrippen kennen.

Transactionele-Analyse is effectief in uw zorginstelling, doordat het inzicht geeft in individuele en groepsprocessen. Bovendien biedt deze methode handvaten om de organisatie verder te laten groeien.

TA verricht wonderen in uw zorginstelling.